Disclaimer

De disclaimer heeft betrekking op deze website, omvat een privacy reglement en maakt melding van de toepassing van Google Analytics.

Website Tervis Alliance

Hoewel bij de samenstelling van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De op deze site verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een marketing, organisatorisch of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Standpunten of opinies van auteurs en/of geïnterviewden geven niet noodzakelijkerwijs die van Tervis Alliance weer.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Tervis Alliance niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Tervis Alliance aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Tervis Alliance. Voor de inhoud en toepassing van deze informatie is Tervis Alliance niet aansprakelijk.

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (m.u.v. zoekmachines), of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tervis Alliance.

Privacy reglement

Alle persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens, dus nimmer - op naam - aan derden ter beschikking gesteld, uitgeleend, verhuurd of verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de betreffende persoon of het impliciet duidelijk is dat een derde inzage krijgt in de gegevens. De informatie die u verstrekt – middels bijvoorbeeld onderzoek, assessments en coaching gesprekken, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. De gegevensverwerking is door Tervis Alliance gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. 

Persoonlijke gegevens worden door Tervis Alliance uitsluitend gebruikt voor doelstellingen die duidelijk en expliciet naar een respondent zijn gecommuniceerd of die impliciet duidelijk zijn. Voorbeelden van gebruik liggen op het gebied van: het d.m.v. assessments verkrijgen van inzicht in eigenwaarden, rollen, talenten en sociale strategieën t.b.v. persoonlijke ontwikkeling, (video-)coaching of sollicitatie, het verkrijgen van inzicht in "key social indicators" (KSI's) t.b.v. het sturen op cultuur en waarden in organisaties, recruitment en werving & selectie, cultuuranalyses, teamanalyses, marketingcampagnes en meta-analyses.

Dit betekent, dat Tervis Alliance - op basis van uw respons – met u een dialoog kan aangaan. En, dat uw gegevens - geanonimiseerd - kunnen worden verwerkt in onderzoeksrapportages.

Niets van een onderzoek of assessment rapportage mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tervis Alliance. We zullen rechtsmaatregelen nemen bij ongeoorloofde overname van materiaal waar onze auteursrechten op rusten.

Assessment rapportages zijn gebaseerd op een uitermate zorgvuldig samengestelde lijst van stellingen die gescoord moeten worden. Aan deze lijst van stellingen ligt een bewustwordingstheorie ten grondslag. De resultaten zoals vermeld in de rapportages zijn dan ook alleen maar valide binnen de theorethische kaders van dit bewustzijnsmodel.

Altijd zal bij de interpretatie van de grafieken en tabellen die Tervis Alliance produceert, rekening gehouden moeten worden met de subjectieve invulling en de condities die bij het invullen golden. Altijd zal het zelfbeeld, de integriteit en het retrospectieve vermogen van de respondent bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van het beeld dat een test genereert van de respondent.

Doordat de respondent bij een assessment binnen een nauwsluitend keurslijf tot keuzes móet komen, wordt de werkelijkheid geweld aangedaan. Het forceren van keuzes - dus van een prioriteitenstelling - betekent mogelijk dat de respondent sommige uitslagen van een test niet zal herkennen. Of, dat sommige aspecten van de persoonlijkheid van de respondent naar diens eigen mening te veel worden uitvergroot.

Als een assessment rapportage wordt gebruikt om beslissingen op te baseren, zal altijd aanvullende informatie nodig zijn.

Tervis Alliance neemt geen verantwoordelijkheid voor besluiten en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van interpretaties, die op basis van rapportages van Tervis Alliance worden genomen, respectievelijk worden gegeven.

Dit privacy reglement is van toepassing op de gegevens die onder verantwoordelijkheid van Symfoia BV zijn verkregen of worden beheerd. Tervis Alliance kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van haar klanten en samenwerkende partners inzake het vertrouwelijk omgaan met respondentgegevens. Daarom is dit privacy reglement van toepassing op Tervis Alliance en niet op haar klanten en samenwerkende partners.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de Tervis Alliance website gebruiken.

 


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden