Cultuurmodel

Begrijp andersdenkenden

Etnisch-culturele waarden bieden handvatten voor het funderen van beleid. Iedere organisatie, deTervis cultuurmodel een meer dan de ander, heeft te maken met multiculturele doelgroepen. Het cultuurmodel is de basis van ons onderzoek naar de factor “cultuur”. Omdat cultuur, cultuurverschillen en taalverschillen in veel gevallen samenhang vertonen, biedt Tervis Alliance vragenlijsten in allerlei talen, afhankelijk van onderzoeksdoel en doelgroep, aan. Onze veldwerkers worden, afhankelijk van doel en doelgroep op basis van culturele achtergrond en taal ingezet. Zo kunnen wij doelgroepen bereiken die normaal gesproken moeilijk te bereiken zijn.

Omdat we in de vragenlijsten cultuurspecifieke vragen opnemen, zijn onze aanbevelingen diepgaander en concreter dan wanneer cultuur niet in het onderzoek betrokken wordt.

Beleid ondergaat vier fasen die in constante beweging en ontwikkeling staan. Tervis Alliance ondersteunt bij het inventariseren en evalueren van beleid.

Algemeen bekend is dat cultuur bepaalt hoe mensen tegen de wereld aankijken, hoe zij de wereld en organisaties percipiëren. Anders gezegd: op welke manier en vanuit welke motivaties er bepaalde waarden worden toegekend aan die belevingswereld. Omdat het van belang is om imago, wensen en alle uitingen van een organisatie aan te laten sluiten bij de belevingswereld van multiculturele doelgroepen, helpt Tervis Alliance u bij het inventariseren en evalueren van uw beleid ten aanzien van die groepen. Ons cultuurmodel geeft dat schematisch weer.

Het cultuurmodel geeft vorm aan marketing- en beleidsonderzoek naar cultuur. Cultuur is een ingewikkeld concept dat, om het lading te geven, moet worden opgedeeld in dimensies (zes dimensies volgens Prof. Dr. Geert Hofstede).

De volgende dimensies van cultuur worden getoetst:

  • Individualisme (versus collectivisme)
  • Machtsafstand (hiërarchie versus gelijkwaardigheid)
  • Onzekerheidvermijding (versus onzekerheidacceptatie)
  • Context van cultuur (lange termijn versus korte termijn oriëntatie)
  • Masculiniteit (versus feminiteit; competitie & assertiviteit versus zorg & kwaliteit van leven)
  • Collectivisme (de mate waarin voorzieningen gemakkelijk voor alle sociale klassen toegankelijk zijn)


Iedere dimensie kent haar eigen subdimensies zoals schuld vs. schaamte, zelfstandigheid vs. afhankelijkheid, spanning vs. veiligheid, rationaliteit vs. intuïtie.

Elk van de zes dimensies van cultuur toetsen we met een standaardvragenset. De dimensies worden door de subdimensies geconcretiseerd waardoor er doelgericht richting en inhoud kan worden gegeven aan cultuur. Uiteraard worden in de vragenlijsten ook aspecten als leeftijd, opleidingsniveau, religie, nationaliteit en sekse meegenomen. Het spreekt voor zich dat we met die kwetsbaarheden uiterst integer omgaan.

De standaardvragenset helpt bij het segmenteren van een doelgroep aan de hand van de cultuurdimensies. Afhankelijk van de beleidsvraag of de probleemstelling wordt een variabele vragenset toegevoegd. De samenhang die vervolgens tussen de standaard- en de variabele vragenset bestaat, toetst welke cultuurdimensie op welke manier invloed heeft op de beleidsvraag of de probleemstelling. U kunt op die manier doelgroepen uiterst gericht segmenteren en aan de hand van die segmenten beleid vaststellen. Zo kan er pragmatisch en direct-op-het-doel-af beleid worden gevormd. Het succes van uw beleid is meestal meer afhankelijk van de wijze waarop u het brengt en de manier waarop het wordt gepercipieerd dan de inhoud van het beleid zelf. De relatie tussen beleid en cultuur heeft veel te maken met begrip voor andersdenkenden en met het kiezen van de juiste communicatie: Cest le ton qui fait la musique.

Door rekening te houden met de dimensies voor cultuur kunnen we:

  • Overwegen welke marktonderzoeksmethodologie het beste aansluit bij specifieke culturele (allochtone) groepen
  • Betrokkenheid van respondenten vergroten (engagement)
  • Beter de onderzoeksuitkomsten duiden en begrijpen
  • Beter richting geven aan marketingstrategie en communicatie-uitingen

Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden